Cách này thường áp dụng với Dương và si, Các Bạn có thể thắc mắc là tại sao không trồng xuống đất luôn cho nhanh. Đối với các phôi chọn lọc kỹ, Các Nghệ Nhân làm như vậy để dễ quan sát và điều tiết hệ thống rễ, cành....Chỗ nào cần to, cần chiều sâu ... có thể điều chỉnh dễ dàng .

 

Nhận xét