Phân biệt cây Itoigawa, Cây kishu, Cây shimpaku qua hình ảnh

Cây Itoigawa Bonsai (Itoigawa shimpaku)

 

Cây shimpaku Bonsai (shimpaku)

 

Cây Kishu Bonsai (Kishu shimpaku)

Ảnh sưu tầm

Nhận xét